De Negen
Van Stromende Volledigheid naar Wrokkige Aanpassing

Mullah c23.jpg (13 kb)Nasrudin en de stelende derwisj

Op een dag betrapte Mullah Nasrudin een derwisj op het stelen van appels uit zijn tuin. Hij greep de fakir bij zijn nek en schreeuwde: ”Waar ben jij mee bezig man”. “Niet iets verkeerds” sprak de Sufi vol vertrouwen. “Ik ben Gods dienaar, die zich voedt met de vruchten van Gods boom, in Gods tuin”. De Mullah greep een stevige stok en ranselde de dief af. “Gemene zondaar” schreeuwde de derwisj, “Hoe durf je de hand op te heffen tegen een heilige?”. “Ik doe niets verkeerds” antwoordde De Mullah. “Ik sla alleen maar de dienaar van God, met de stok van God, onder de boom van God om de tuin van God te beschermen”.

De Essentie: Stromen

De Negen is de essentie die het dichtst ligt bij de Oorsprong, alle andere essenties komen tot verschijning uit de Negen. Almaas noemt deze essentie Heilige Liefde. Dit sluit aan bij het middeleeuws Christendom, waarin gezegd werd dat het de Liefde is die het Heelal regeert. De Negen is de Volledigheid, die liefdevol boven alle tegenstellingen staat. Alles wat er is, stroomt uit de Negen. De Negen is ook vol van mogelijkheden die nog niet gerealiseerd zijn.

Hij is de grondslag die invloed uitoefent en die vanuit zichzelf heelheid in de wereld brengt.

Het verhaal van Mullah Nasrudin en de stelende derwisj illustreert hoe er niets buiten de Heelheid van de Negen om gaat, alles vloeit er uit voort, past er in en keert er weer naar terug. Bij diepere beschouwing blijkt dat er uiteindelijk nooit iets buiten de Negen geweest is, er is wel onderscheid, maar geen scheiding.

Stromen en de ervaring

Bij de Negen past de ervaring van stromen, van heelheid, van volledigheid en thuis zijn in jezelf en in het Universum. Het woord Heilig is afkomstig van het Germaanse woord heilan, wat heel betekent, dat kennen we nog in bij voorbeeld het woord heelmeester. Een heilige is dus iemand die heel is, een heiland brengt heelheid. In de Negen is de Ene, de Heelheid, of het Heilige het meest manifest

Een piekervaring van Stromen zou kunnen zijn

“De grondslag van de wereld is uiteindelijk volledigheid, doortrokken met en gedragen door Liefde”.

Archetypen: Atoem, De Kroon, de Keizer, De Logos, Christus.

In de ontstaansmythen van het oude Egypte is er vóór de creatie het oerwater Noen. Er is nog geen tijd, geen ruimte, nog geen sprake van enige differentiatie. In Noen, te onderscheiden maar niet gescheiden, was Atoem. Deze is juist manifest, nog buiten tijd en ruimte en omvat alles, vandaar dat hij ook de Volledige werd genoemd. Uit Atoem spruiten alle andere goden voort, maar zij blijven deel van Atoem want zij zijn Zijn namen. Deze eerste manifestatie van het Zijn is in het Enneagram de Negen. Alle andere essenties zijn uit de Negen afgeleid en er nog steeds deel van.

In het Joodse mystieke systeem, de Kabbala, is een overeenkomstig principe dat de eerste manifestatie is en Kether, of de Kroon, genoemd wordt. Een andere naam voor de Kroon is de stralende en dit is het oorspronkelijke of goddelijke licht voordat de polariteit licht en donker ontstaat. Binnen het Enneagram zijn de Drie en de Zes respectievelijk het licht en de duisternis binnen de polariteiten en staat de Negen voor het licht dat boven de polariteiten staat.

Zoals de Een archetypisch de koning in vredestijd en de Acht de koning in oorlogstijd is, zo is een archetype voor de Negen de Keizer. De Koning der Koningen staat boven alle deelbelangen van de koninkrijken en alleen al zijn aanwezigheid waarborgt (een zekere mate van) harmonie en vrede.

Het evangelie van Johannes begint met “in den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God”. “Alle dingen zijn door het Woord geworden zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is”. Het Woord is hier de immanente gedachte van God, die in de Griekse filosofie de Logos wordt genoemd. In het christendom is de Logos de Goddelijke Rede als tweede persoon van de Drie-eenheid en dat is de Zoon. Verderop vervolgt het evangelie: “Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen”. Dit aspect van Christus correspondeert met essentie Negen.

image008_002.gif  De Dwaling van de Negen(Naar Riso en Hudson)

De dwaling

De mensen die voor de strategie van de Negen hebben gekozen, leerden toen ze kind waren om problematische situaties te vermijden door “er niet te zijn” en anderen “geen last te bezorgen”. Negens geven zich, aangestuurd door de omgeving, geen toestemming om er te zijn.

Als kind hebben ze begrepen: “Je mag jezelf niet laten gelden”.

De innerlijke wond

Ze hebben niet gehoord, ook al is dat misschien wel gezegd: “Je aanwezigheid doet ertoe”.Zo hebben ze het angstige vermoeden gekregen:”Ik hoor nergens bij”. Deze angst wordt naar de achtergrond van het bewustzijn geschoven.

Het imago

Op basis van zijn essentie Volledigheid en Stromen streeft de Negen het volgende imago na: “Ik ben vreedzaam, ontspannen, bestendig, stabiel, zachtmoedig, natuurlijk, relaxed, vriendelijk”.

De strategie

Als strategie streeft de Negen naar waardering door rust en harmonie na te streven.

De strategie vanuit de Negen

KARAKTERISERINGEN:
Bemiddelaar,
Vredelievende,
Vredestichter,
Beschermer,
Liefhebbende,
Consensus vinder.
  VERVORMINGEN:
Heilig,
Diplomaat,
Lieverdje,
Nitwit,
Luiwammes,
Onzichtbare man

Mullah c23.jpg (13 kb)Nasrudin en het gelijk

Op zekere dag kwam er een man bij Mullah Nasrudin die zich beklaagde over zijn buurman. De Mullah zei: “Je hebt gelijk” en liet hem gaan. De volgende dag kwam de buurman die zich beklaagde over de eerste man. Nasrudin zei tegen hem

“Je hebt gelijk” en stuurde hem weg.

“Ben jij nu een vent?” vroeg Nasrudins vrouw, “Tegen beide heb je gezegd dat ze gelijk hebben, je moet toch eens het lef hebben om tegen iemand te zeggen dat hij geen gelijk heeft”.

De Mullah dacht enige tijd diep na en antwoordde

“Vrouw je hebt gelijk”.

image011_002.gif  De strateeg: de Bemiddelaar

Een persoon of subpersoonlijkheid die op dominante wijze een bij de Negen passende strategie hanteert noem ik een Bemiddelaar. Hij is immers de persoon die in harmonie wil leven en probeert de tegenstellingen te overstijgen.

In het verhaal van Mullah Nasrudin en het gelijk wordt de typerende houding van de Negen strategie geïllustreerd. Vanuit zijn essentie kan Nasrudin een weg vinden om wijze raad te geven vanuit een standpunt dat boven de partijen uitgaat, een standpunt dat een helend karakter op de situatie heeft. In de dwaling is dit vaak tot het niet innemen van een eigen standpunt en meewaaien met elke wind.  

De strategie van de Bemiddelaar.

De Bemiddelaar heeft een diepe relatie met en gevoel voor harmonie, volledigheid en heelheid, alles mag er zijn en heeft zijn eigen functie en plaats in de wereld. Als strategiestreeft de Negen naar waardering door rust en harmonie na te streven. De Bemiddelaar is het conflictvermijdende, meegaande wat laconieke type. Hij is accepterend, vertrouwend, stabiel en kan zich goed inleven in verschillende standpunten en weet vaak oplossingen te vinden die iedereen accepteert.

Negens streven naar het imago: “Ik ben vreedzaam, ontspannen, bestendig, stabiel, zachtmoedig, natuurlijk, relaxed, vriendelijk”.

De Bemiddelaar wordt meestal gewaardeerd vanwege:

  1. Zijn vermogen tot luisteren en anderen te begrijpen en te accepteren zoals ze zijn.
  2. De kunst om vertegenwoordigers van verschillende standpunten bij elkaar te brengen.
  3. De rust die alleen al zijn aanwezigheid brengt.

De Schaduw van de Negen.

Naranjo noemt deze strategie: “Verdoofd meegaan met de stroom”. De Negen heeft een neiging tot inertie een vorm van psychische immobiliteit, die door verschillende Enneagram deskundigen op heel verschillende manieren wordt verklaard. Een, in mijn ogen charmante verklaring is dat de Negen nog zó dicht bij de oorspronkelijke heelheid is dat personen die een sterke verbinding met deze essentie hebben eigenlijk niet willen incarneren. Waarom zou je als je in Heelheid en harmonie leeft willen incarneren in deze moeilijke wereld? De Negen blijft zo dicht mogelijk bij het gevoel van harmonie.

De andere kant van de medaille is dat de Negen buitengewoon stijfkoppig en weerbarstig kan zijn.

De spreekstijl is vaak eentonig, uitwijdend.

De Bemiddelaar stoot nogal eens af vanwege:

  1. De neiging om de ogen te sluiten voor onvrede en conflicten te vermijden.
  2. Het verlies aan contact met wat hij zelf wil en dus het gebrek aan een eigen mening of standpunt.
  3. De vanwege het streven naar consensus trage besluitvorming.

Als Essentie Negen tot bloei komt

Als het de Bemiddelaar lukt om zich aan zijn overlevingsstrategie te ontworstelen en dus zichzelf toestemming geeft om vanuit zijn essentie ten volle te leven, komt er een bijzondere persoonlijkheid tot leven. Zijn angst voor conflicten is verdwenen en zijn handelingen worden ingegeven door en gericht op het belang van het geheel. Hij wordt het voorbeeld bij uitstek van iemand die vanuit de onverdeelde heelheid leeft.

Op zijn best is hij dan onoverwinnelijk, alomvattend en een heelmeester op het gebied van conflicten.

In vogelvlucht: